A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський Інклюзивно-Ресурсний Центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

Керівник ІРЦ

Директор Студениківського інклюзивно-ресурсного центру

Бідюк Ірина Юріївна

Директор Студениківського інклюзивно-ресурсного центру Бідюк Ірина Юріївна

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
директора Студениківського інклюзивно-ресурсного центру

1. Посадова інструкція розроблена відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України

 • «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», а також нормативно- правових документів, які регламентують діяльність інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ).
 • На посаду директора ІРЦ призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
 • Директор призначається на посаду на конкурсній основі терміном на три роки та звільняється з посади засновником (Студениківська сільська рада – далі засновник) за погодженням з директором департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства.
 • На директора ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
 • Директор безпосередньо здійснює управління ІРЦ, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Студениківської сільської ради Переяслав- Хмельницького району Київської області, йому підпорядковуються всі працівники ІРЦ.
 • Директор є повноважним представником ІРЦ під час реалізації повноважень, функцій, зобов'язань, передбачених статутом  Студениківського інклюзивно-ресурсного центру та іншими нормативними актами.
 • Директор ІРЦ підзвітний в межах, передбачених чинним законодавством, статутом Студениківського ІРЦ засновнику.
 • У своїй діяльності директор ІРЦ керується Конституцією України; Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про освіту», указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються навчання і виховання дітей з особливостями у розвитку; Конвенцією про права дитини; Міжнародною класифікацією психічних і поведінкових розладів, правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку ІРЦ та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Директор ІРЦ :

 • Планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру.
 • Подає на затвердження власнику проекти змін до Статуту;
 • Визначає граничну чисельність працівників інклюзивно-ресурсного центру;
 • Призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;
 • Створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик, новітніх технологій, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
 • Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;.
 • Накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства;
 • Організовує та бере участь у проведенні комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з метою визначення її особливих потреб.
 • Організовує ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого- педагогічні послуги дітям з особливими освітніми потребами за їхньою згодою
 • Організовує психолого-педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ шляхом проведення індивідуальних та групових занять.
 • Забезпечує участь педагогічних працівників в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше ніж двічі на рік.
 • Організовує надання консультацій та взаємодію з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти з питань організації інклюзивного навчання.
 • Організовує надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної і загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям.
 • Взаємодіє з педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку ІРЦ, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 • Організовує надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти та процедури зрахування до цих закладів, наявних освітніх, соціальних ресурсів для надання послуг таким дітям
 • Організовує надання консультативно-просвітницьких послуг батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.
 • Організовує надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічніих послуг дітям з особливими освітніми потребами, які не навчаються та не отримують відповідних послуг.
 • Організовує моніторинг динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються.
 • Організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, майстер-класів, тренінгів тощо з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечує взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо надання психолого- педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, в разі потреби - із залученням відповідних спеціалістів.
 • Розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів інклюзивно-ресурсного центру, укладає цивільно-правові угоди.
 • Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-ресурсного центру.
 • Організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
 • Дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, дітей та їхніх батьків.
 • Готує засновнику річний звіт про діяльність ІРЦ та звітує про діяльність ІРЦ перед засновником.
 • Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку.

 

3. Права

Директор ІРЦ має право:

 • Представляти інтереси Студениківського інклюзивно-ресурсного центру у відносинах з закладами освіти Студениківської сільської ради, Студениківською сільською радою, підприємствами, установами, організаціями.
 • Отримувати необхідну інформацію в органів державної влади, органів місцевого самоврядування , закладів та установ освіти, соціального захисту , охорони здоров’я (яка стосується дітей з особливими освітніми потребами).
 • Залучати, у разі потреби, додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших ІРЦ, працівників навчально-реабілітаційних центрів.
 • Захищати свою професійну честь та гідність в межах чинного законодавства.
 • Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення щодо їх змісту.
 • У межах своєї компетенції повідомляти засновнику про виявлені недоліки у діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • Отримувати від засновника та інших установ підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 • Підвищувати свою кваліфікацію на засадах вільного вибору форм навчання, програм і закладів освіти.
 • Атестуватися, в тому числі, без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строків проведення позачергової атестації у разі отримання вченого або почесного звання, наукового ступеня, якщо вони відповідають діяльності за профілем.
 • Також інші права, передбачені трудовим законодавством

 

4. Відповідальність

Директор ІРЦ несе відповідальність за:

 • Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 • Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника. За застосування, у тому числі одноразове, методів навчання, пов’язаних з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку – директор ІРЦ притягується до адміністративної відповідальності у порядку і в межах, передбачених законодавством.
 • Завдання матеріальної шкоди закладу. За нанесення ІРЦ значних збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків директор ІРЦ несе майнову відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.
 • За невиконання, або неякісне виконання без поважних причин статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативно-правових актів з питань діяльності ІРЦ, розпорядження департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішень Студениківської сільської ради, вимог трудового законодавства, норм охорони праці – директор ІРЦ несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 

5. Повинен знати

Директор ІРЦ повинен знати:

 • Законодавство у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; нормативно- правові документи, що регулюють діяльність ІРЦ.
 • Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами; методики комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини; програми розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, типові освітні плани спеціальних шкіл.
 • Вимоги до електро- та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного режиму, вимоги до оснащення кабінетів ІРЦ.
 • Державну мову на рівні ділового спілкування.
 • Володіти навичками роботи з оргтехнікою та комп’ютером – Word, Internet,  Excel,  Power Point тощо.

6. Взаємовiдносини

Директор:

 • Взаємодіє з керівниками, педагогічним працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.
 • Співпрацює з Київським обласним центром підтримки інклюзивної освіти.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора