A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський інклюзивно-ресурсний центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

Керівник ІРЦ

Директор Студениківського інклюзивно-ресурсного центру

Бідюк Ірина Юріївна

Директор Студениківського інклюзивно-ресурсного центру Бідюк Ірина Юріївна

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
директора Студениківського інклюзивно-ресурсного центру    

1.1 Посадова інструкція розроблена відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту»,  постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 року № 545, «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22 серпня 2018 року № 617, «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 і від 12 липня 2017 р. № 545» від 23 жовтня 2020 року № 983, « Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» від 21.07.2021 № 765, а також нормативно-правових документів, які регламентують діяльність Студениківського інклюзивно-ресурсного центру та Статуту Студениківського інклюзивно-ресурсного центру (далі –  Студениківський ІРЦ).
 1.2. На посаду директора  Студениківського ІРЦ призначається особа, яка має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи  не менш як  п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником Студениківського ІРЦ ( Студениківська сільська рада – далі засновник).
 1.3. Директор Студениківського ІРЦ призначається на посаду на конкурсній основі терміном  на  шість  років   та звільняється з посади засновником  за погодженням з департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  з дотриманням вимог чинного законодавства.
1.4. Термін перебування на посаді, права, обов’язки і відповідальність директора Студениківського  ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови призначення визначаються контрактом.
1.5. Тривалість робочого тижня директора Студениківського  ІРЦ  становить 36  годин на тиждень та включає час, необхідний для виконання ним завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених статутом Студениківського ІРЦ.
1.6. На директора Студениківського ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
1.7.  Директор  безпосередньо здійснює управління Студениківським   ІРЦ, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Студениківської сільської ради Бориспільського району  Київської області, йому підпорядковуються всі працівники Студениківського ІРЦ.
1.8. Директор є повноважним представником Студениківського ІРЦ під час реалізації повноважень, функцій, зобов'язань, передбачених статутом Студениківського інклюзивно-ресурсного центру та іншими нормативними актами.
1.9.  Директор Студениківського ІРЦ  підзвітний в межах, передбачених чинним законодавством, статутом Студениківського ІРЦ засновнику.
1.10. У своїй діяльності  директор Студениківського ІРЦ керується Конституцією України; Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосується освітньої діяльності осіб  з особливостями  у розвитку; Конвенцією про права дитини; Міжнародною класифікацією психічних і поведінкових розладів, правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку Студениківського  ІРЦ та цією посадовою інструкцією.

2.   Завдання та обов’язки
 
             Директор Студениківського ІРЦ :

2.1. Планує та організовує роботу  інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.
2.2.  Подає на затвердження засновнику проєкти змін до Статуту.
2.3.  Визначає граничну чисельність працівників  інклюзивно-ресурсного центру.
2.4. Призначає на посади  працівників інклюзивно-ресурсного центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства,, затверджує посадові інструкції працівників інклюзивно-ресурсного центру, заохочує працівників інклюзивно-ресурсного центру і накладає на них дисциплінарні стягнення.
2.5. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик, новітніх технологій, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами.
2.6. Встановлює працівникам інклюзивно-ресурсного центру розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
2.7. Організовує та бере участь у проведенні комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку  особи  з метою визначення її особливих потреб та визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі).
 2.8. Організовує ведення реєстру осіб, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку  в Студениківському ІРЦ.
 2.9. Організовує системний кваліфікований супровід, надання психолого-педагогічних та  корекційно-розвиткових послуг особам  з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, шляхом проведення індивідуальних та групових занять.
  2.10. Забезпечує участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру  в командах психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти з метою  участі у розробленні її індивідуальної програми розвитку.
2.11.  Організовує  надання консультацій  та взаємодію з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти з питань організації інклюзивного навчання.
 2.12. Організовує надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної і загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям.
 2.13. Взаємодіє з педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку інклюзивно-ресурсного центру,   проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 2.14  Організовує надання  консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної,  загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти для здобуття базової та/ або повної загальної середньої освіти,  процедури зрахування до цих закладів, наявних освітніх, соціальних ресурсів для надання послуг   таким дітям.
 2.15. Організовує надання  методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти та/або допомагає  у залученні додаткових спеціалістів, які можуть надати практичну консультативну допомогу у складних випадкх
2.16. Організовує надання корекційно-розвиткових,  психолого-педагогічніих  послуг дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти та дітям, які здобувають освіту за індивідуальною формою (у формі педагогічного патронажу).
2.17. Організовує надання консультативних, психологічних послуг батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання.
 2.18. Організовує   інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом  проведення  конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, майстер-класів, тренінгів тощо з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
2.19. Забезпечує  роботу фахівців інклюзивно-ресурсного центру в АС «ІРЦ».
2.20. Забезпечує ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру , шляхом формування їх електронного переліку в АС «ІРЦ».
 2.21. Забезпечує взаємодію з Виконавчим  комітетом Студениківської сільської ради, Студениківською сільською радою, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей Студениківської  сільської ради, громадськими об’єднаннями щодо надання  психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  особам  з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, в разі потреби - із залученням відповідних спеціалістів.
2.22. Розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів інклюзивно-ресурсного центру, укладає цивільно-правові угоди.
2.23. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
2.24.Організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
2.25. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, дітей та їхніх батьків.
2.26. Здійснює співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
2.27. Залучає підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
2.28. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню роботи інклюзивно-ресурсного центру.
2.29.  Готує засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та звітує про його діяльність  перед засновником.
2.30. Сприяє проведенню обов’язкових профілактичних медичних оглядів у встановленому законодавством порядку.
2.31. Діє від імені інклюзивно-ресурсного центру без довіреності.
2.32. Залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань інклюзивно-ресурсного центру шляхом укладення з ними цівільно-правових угод   відповідно до своєї компетенції.
2.33. Може вносити засновнику інклюзивно-ресурсного центру, відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Центру підтримки інклюзивної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, розвитку послуг для осіб з особливими освітніми потребами.
2.34. Здійснює інші повноваження та вирішує інші питання діяльності інклюзивно-ресурсного центру у відповідності із законодавством та Статутом.
 
3.   Права
   Директор  Студениківського ІРЦ має право:
 3.1. Представляти інтереси  Студениківського інклюзивно-ресурсного центру у відносинах з  закладами освіти  Студениківської сільської ради, Виконавчим комітетом Студениківської сільської ради, Студениківською сільською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.
3.2. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних органів, Виконавчого комітету Студениківської сільської ради, Студениківської сільської ради, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та піідпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань.
3.3. Залучати, у разі потреби,  додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників  закладів дошкільної освіти ( ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.
 3.4. Захищати свою професійну честь та гідність в межах чинного законодавства.
 3.5. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення щодо їх змісту.
 3.6. У межах своєї компетенції повідомляти засновнику  про виявлені недоліки у діяльності  установи  та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 3.7. Отримувати від засновника  та інших установ підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 3.8. Підвищувати свою кваліфікацію на засадах вільного вибору форм навчання, програм і закладів освіти.
 3.9. Атестуватися, в тому числі, без дотримання послідовності строків проведення позачергової атестації у разі отримання вченого або почесного звання, наукового ступеня, якщо вони відповідають діяльності за профілем, відповідно до Положення про атестацію педагогічних кадрів.
3.10. Також інші права, передбачені трудовим законодавством.


4.   Відповідальність
            Директор Студениківського ІРЦ    несе відповідальність за:
4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 4.2. Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді директора інклюзивно-ресурсного центру. За застосування, у тому числі одноразове, методів керівництва, пов’язаних з фізичним або психічним насиллям над особою, а також скоєння іншого аморального вчинку –  директор інклюзивно-ресурсного центру  притягується до адміністративної відповідальності у порядку і в межах, передбачених законодавством.
 4.3.  За нанесення інклюзивно-ресурсному центру  значних збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків директор інклюзивно-ресурсного центру  несе майнову відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.
 4.4. За невиконання, або неякісне виконання без поважних причин Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативно-правових актів з питань діяльності інклюзивно-ресурсного центру, розпорядження департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішень Виконавчого комітету Студениківської сільської ради, Студениківської сільської ради, вимог трудового законодавства, норм охорони праці – директор  інклюзивно-ресурсного центру несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5. Повинен знати
           Директор  Студениківського ІРЦ повинен знати:
5.1. Законодавство у сфері освіти осіб  з особливими освітніми потребами; нормативно-правові документи, що регулюють діяльність інклюзивно-ресурсного центру, організацію інклюзивного навчання.
5.2. Психолого-педагогічні особливості розвитку осіб   з особливими  освітніми потребами; методики комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та визначення категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами;  рівні підтримки в освітньому процесі  осіб з особливими освітніми потребами;; програми розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, типові освітні  плани спеціальних шкіл,
5.3. Організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
5.3. Вимоги до електро- та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного режиму, вимоги до оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру.
5.4. Державну мову на рівні ділового спілкування.
5.5. Володіти навичками роботи з оргтехнікою та комп’ютером – Word, Internet, Excel, Power Point тощо.
 
6. Взаємовiдносини
Директор Студениківського ІРЦ:
6.1. Взаємодіє з керівниками, педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.
6. 2. Співпрацює з  департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Центром підтримки інклюзивної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»,  Виконавчим комітетом Студениківської сільської ради, Студениківською сільською радою  іншими установами та організаціями  незалежно від форм власності та підпорядкування.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора