A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський Інклюзивно-Ресурсний Центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

СТАТУТ СТУДЕНИКІВСЬКОГО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також статус Студениківського інклюзивно-ресурсного центру.
1.2.  Студениківський інклюзивно-ресурсний центр (далі – інклюзивно-ресурсний центр) є комунальною установою.
Повне найменування українською мовою: Студениківський інклюзивно-ресурсний центр. Скорочене найменування українською мовою: Студениківський ІРЦ.
1.3. Центр створений рішенням Студениківської сільської ради від   15 січня   2018 року (сесія   VII   скликання № 27-ІІІ-VII).  
1.4. Засновником комунальної установи є Студениківська сільська рада Київської області (далі - Засновник), а уповноваженим органом управління – Виконавчий комітет Студениківської сільської ради (далі  - уповноважений орган управління).
1.5. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності - уповноваженому органу управління та засновнику.
1.6. Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру: вул. Шкільна, будинок № 27, с. Студеники  Бориспільський район, Київська обл., 08421.
1.7. Інклюзивно-ресурсний  центр є юридичною особою, має печатку і штамп, має рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.
1.8. Інклюзивно-ресурсний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 року № 545, «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22 серпня 2018 року № 617, «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 і від 12 липня 2017 р. № 545» від 23 жовтня 2020 року № 983, іншими  нормативно-правовими актами, в тому числі  рішеннями Засновника, уповноваженого органу управління, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  і цим Статутом.
1.9. Інклюзивно-ресурсний центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки)  інклюзивно-ресурсного центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
1.10.  Інклюзивно-ресурсний центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання  інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, міжвідомча співпраця.
1.11.  Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають на території Студениківської сільської ради та виховуються і навчаються у її  закладах освіти, за умови подання відповідних документів.
У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад інклюзивно-ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них уповноважений орган управління.
1.12. Інклюзивно-ресурсний центр має штатний розпис, що розробляється та затверджується засновником або за його дорученням -  уповноваженим органом управління.
1.13. Засновник забезпечує інклюзивно-ресурсний центр приміщенням, пристосованими для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.
У такому приміщенні облаштовується приймальня, кімнати для надання індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, проведення групових психолого-педагогічних занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, проведення спільних засідань фахівців інклюзивно-ресурсного центру, кабінет директора  інклюзивно-ресурсного центру, технічні приміщення тощо.
1.14.  Засновник або уповноважений ним орган управління здійснює матеріально-технічне забезпечення інклюзивно-ресурсного центру, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
 
РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
 
2.1. Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком  від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,  які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та  забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.
2.2. Відповідно до поставленої мети, основними завданнями діяльності інклюзивно-ресурсного центру є:
2.2.1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичним психологом інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  відповідно до потенційних можливостей дитини;
2.2.2. надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої  освіти  Студениківської сільської ради або проживають на території Студениківської сільської ради та не отримують відповідної допомоги ( не відвідують заклади освіти);
2.2.3. участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти Студениківської сільської ради не рідше, ніж двічі на рік;
2.2.4. ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в  інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
2.2.5. ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами,  за їх згодою;
2.2.6. надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти Студениківської сільської ради з питань організації інклюзивного навчання;
2.2.7. надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти Студениківської сільської ради, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
2.2.8. консультування  батьків  або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної ( професійно-технічної)  освіти, інших закладів освіти, які забезпечують   здобуття повної загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;
2.2.9. надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з  батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
2.2.10. моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони виховуються/навчаються;
2.2.11. організація  інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами;
2.2.12. взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами,  починаючи з раннього віку,  в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;
2.2.13. підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для Засновника, відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для центру підтримки інклюзивної освіти комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
          2.2.14. проведення апробації та забезпечення впровадження інноваційних освітніх технологій у діяльність інклюзивно-ресурсного центру;
          2.2.15. узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру;
  2.2.16. інші функції, що випливають з покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань.
 
РОЗДІЛ IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
 
3.1. Інклюзивно-ресурсний центр має право:
3.1.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань;
3.1.2. укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
3.1.3. здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
3.1.4. залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
3.1.5. здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству;
3.1.6. здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;
3.2. З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-ресурсний центр зобов’язаний:
3.2.1. у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей та сім’ї за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;
3.2.2. вносити Засновнику, відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, центру підтримки інклюзивної освіти комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» пропозиції  щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;
       3.2.3. залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників  соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів;
3.2.4. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 
РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
 
4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:
документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
свідоцтва про народження дитини;
індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
форми первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.
4.2. Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також отримує письмову згоду на обробку персональних даних дитини.
4.3. У випадку, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:
психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини;
копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо продовження тривалості здобуття освіти;
документи щодо додаткових обстежень дитини.
4.4. У випадку, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, інклюзивно-ресурсному центру подаються:
попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.
4.5. Інклюзивно-ресурсний центр  може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.
4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.
4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.
4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:
оцінка фізичного розвитку дитини;
оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
оцінка когнітивної сфери дитини;
оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
оцінка освітньої діяльності дитини.
4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. Результати оцінки вчитель-реабілітолог  зазначає у висновку про комплексну оцінку.
4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.
4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.
4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.
4.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.
4.14. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного  центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.
4.15. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.
4.16.  За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування закладу освіти,  де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.
4.17. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов'язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти ( у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).
4.18. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами,  за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками ( законними представниками) дитини до закладу освіти.
4.19. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді  в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).
Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
4.20. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.
4.21. У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.
4.22. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.
Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.
4.23. Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:
переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи  закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої  освіти;
визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту;
надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої  та дошкільної освіти, психолого-педагогічного консиліуму  спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.
4.24. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації або Міністерства освіти і науки України для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним  психолого-педагогічним консиліумом (далі - консиліум).
Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відділ дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації ( Міністерство освіти і науки України) зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.
4.25. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.
4.26. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, у разі потреби продовження тривалості здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА К5ОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ  ПОСЛУГ ДИТИНІ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
 
5.1. Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних  установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
5.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:
- соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;
- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної)  освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;
- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.
5.3. За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:
-  визначають напрями та  обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються  дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;
- надають рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг,  змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення  належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);
5.4. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги  надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в  закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.
5.5.  Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень  для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводять інші види діяльності, зокрема, надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

 

РОЗДІЛ VІ. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
 
6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.
6.2. Засновник:
6.2.1. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру;
6.2.2. затверджує Статут інклюзивно-ресурсного центру та, за потребою,  вносить до нього зміни;
6.2.3. здійснює діяльність в межах своїх повноважень згідно чинного законодавства;
6.2.4. заслуховує звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру;
6.2.5. визначає граничну чисельність працівників інклюзивно-ресурсного центру;
6.2.6. організовує та проводить конкурси на зайняття вакантної посади директора інклюзивно-ресурсного центру;
6.2.7. затверджує кошториси, штатний розпис та графік роботи інклюзивно-ресурсного центру.
6.2.8. залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру.
6.2.9. забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру та організації інклюзивного навчання.
6.3.Уповноважений орган управління  проводить моніторинг виконання рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру в підпорядкованих йому закладах освіти.
6.4 Керівництво діяльності інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відділом дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.  
На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за напрямами «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія» або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
Термін перебування на посаді, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови призначення визначаються контрактом.
6.5. Директора інклюзивно-ресурсного центру може бути звільнено достроково відповідно до чинного законодавства.
6.6. Директор інклюзивно-ресурсного центру:
6.6.1. планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру;
6.6.2. призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;
6.6.3. створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами;
6.6.4. розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;
6.6.5. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-ресурсного центру;
6.6.6. представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
6.6.7. подає Засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру;
6.6.8. здійснює інші повноваження та вирішує інші питання діяльності інклюзивно-ресурсного центру у відповідності із законодавством.
 
РОЗДІЛ VІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
7.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчитель-логопед, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичний психолог, вчитель-реабілітолог, а також може бути  медична сестра  та господарсько-обслуговувальний персонал. Бухгалтерський облік веде відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  Виконавчого комітету Студениківської сільської ради.
7.2. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту
 ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Стаж роботи за фахом не менше  60 відсотків  педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити  три або більше років.
7.3. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру здійснюється Засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та  посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує Засновник на підставі примірних положень, затверджених МОН.
7.4. Обов’язки фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.
7.5. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
7.6. У разі потреби інклюзивно-ресурсний  центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.
7.7. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади:
7.7.1. вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення, або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.
7.7.2. вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку.
7.7.3. практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів.
7.7.4. вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.
7.8. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.
7.9. Кількісний склад фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначається з урахуванням потреб Студениківської сільської ради, її територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. При цьому розрахунок чисельності фахівців інклюзивно-ресурсного центру здійснюється  відповідно до порядку визначеному в Положенні про інклюзивно – ресурсний центр, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 12 липня 2017 року № 545.
7.10. Штатний розпис інклюзивно –ресурсного центру, режим його роботи затверджується Засновником.
 
РОЗДІЛ VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
8.2. Майно, закріплене за інклюзивно-ресурсним центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.
8.3. Засновник здійснює фінансування інклюзивно-ресурсного центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
8.4. Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.
8.5. Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру  є кошти Засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.
8.6. Доходи (прибутки) інклюзивно-ресурсного центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті.
Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів інклюзивно-ресурсного центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.7.  Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Студениківської сільської ради самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність інклюзивно-ресурсного центру і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності інклюзивно-ресурсного центру у визначеному законодавством порядку.
8.8.  Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету  Студениківської сільської ради несе відповідальність перед Засновником та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної звітності щодо діяльності інклюзивно-ресурсного центру.


 
РОЗДІЛ ІХ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
 
9.1. Трудовий колектив інклюзивно-ресурсного  центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із інклюзивно-ресурсним центром.
9.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією інклюзивно-ресурсного центру регулюються колективним договором.
9.3. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору інклюзивно-ресурсного центру за погодженням з уповноваженим органом управління, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників інклюзивно-ресурсного центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників інклюзивно-ресурсного центру є кошти державного, місцевого бюджетів.
Форми і системи оплати праці, норми праці,  тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
9.6. Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються інклюзивно-ресурсним центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
Збитки, завданні інклюзивно-ресурсному центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
9.7. Для здійснення господарської діяльності інклюзивно-ресурсний центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші  види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
9.8. Засновник та уповноважений ним орган управління  не відповідає за зобов’язаннями інклюзивно-ресурсного центру, інклюзивно-ресурсний центр не відповідає за зобов’язаннями  Засновника та уповноваженого ним органу управління.
9.9. Працівники інклюзивно-ресурсного центру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
9.10. Інклюзивно-ресурсний центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
 
РОЗДІЛ Х. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
 
10.1. Для організації та обліку роботи фахівці інклюзивно-ресурсного центру ведуть документацію в паперовому та електронному вигляді, зокрема:
- річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру;
- річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру;
щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та його  фахівців;
- звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
- журнал обліку заяв, затверджено додатком 3 постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» ;
- журнал обліку висновків про комплексну оцінку, затверджено додатком 5 постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» ;
- журнал обліку консультацій;
- особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 


РОЗДІЛ XІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ
 
            11.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру приймається засновником або судом. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
    11.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру приймає Засновник.
    Реорганізація інклюзивно-ресурсного центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення відповідно до вимог чинного законодавства.
    Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
    З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління інклюзивно-ресурсним центром.
    11.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно інклюзивно-ресурсного центру, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
    11.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання інклюзивно-реесурсного центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.
   11.5. У разі припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (відповідно до рішення засновника).
 
РОЗДІЛ XІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    12.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.
    12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.
    12.3. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться при змінах чинного законодавства та приймаються на підставі рішення Засновника.

Сільський голова                                                       М.О. Лях

 

Завантажити файл...

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора